Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XV sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się    w dniu 14 października 2019  r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.11.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Mały Płock.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mały Płock.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Mały Płock.
 13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady Gminy

 Jarosław Gałązka