Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XIV sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.11:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2019 -2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Mały Płock.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady Gminy

Jarosław Gałązka