Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Mały Płock

Uprzejmie zapraszam na obrady XIII sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.11:00.


Proponowany porządek posiedzenia:


1)    Otwarcie obrad.
2)    Przedstawienie porządku dziennego.
3)    Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy.
4)    Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5)    Interpelacje i zapytania radnych.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kolneńskiemu.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock.
9)    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10)    Wolne wnioski
11)    Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka