SUSZA - przyjmowanie wniosków do 9 sierpnia o szacowanie strat w UPRAWACH KUKURYDZY NA ZIARNO, KUKURYDZY NA KISZONKĘ ORAZ ROŚLINY STRĄCZKOWE!

Informujemy, że według 7 raportu IUNG w Puławach, który został ogłoszony 23 lipca 2019 r. stwierdzono wystąpienie stanu zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Mały Płock dla kategorii gleby I- gleba bardzo podatna na suszę (piasek luźny- pl., piasek luźny pylasty- plp., piasek słabo gliniasty- ps., piasek słabo gliniasty pylasty-psp.).

W związku z powyższym rozpoczynamy procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie strat. Wnioski można składać do 9 sierpnia 2019 roku.

Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat.

Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock w pokoju nr.6 „Podatki”, u sołtysów oraz na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Klęski w rolnictwie”.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 506 993 804.

WAŻNE!

  • Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie ostatecznego wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR za 2019r., którego kopię należy dołączyć do wniosku o oszacowanie strat (załącznik obowiązkowy).
  • Na podstawie raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęska suszy na terenie gminy Mały Płock zostały objęte na następujące uprawy: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rośliny strączkowe.
  • Dla potrzeb sporządzenia protokołu z szacowania strat suszowych niezbędne są również dane w zakresie posiadanych zwierząt gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe.

 

MONITORING SUSZY!

Zjawisko suszy jest monitorowane za pośrednictwem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w którym podawane są informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych.

Ustalenia IUNG-PIB w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępne są na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl komunikaty te stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu.