Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Mały Płock

            Uprzejmie zapraszam na obrady XII sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.
Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.10:30.


Proponowany porządek posiedzenia:
1) Otwarcie obrad.
2) Przedstawienie porządku dziennego.
3) Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5) Interpelacje i zapytania radnych.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
7) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończania działalności Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku.
8) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9) Wolne wnioski
10) Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka