Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Mały Plock

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty Kultury, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mały Płock, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia Komisji odbędzie się o godz. 10:00.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Małym Płocku.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mały Płock.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Mały Płock.
 8. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mały Płock na lata 2019 – 2021.
 11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku za 2018 rok oraz potrzeby na rok 2019.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji        Przewodnicząca Komisji        Przewodniczący Komisji       Przewodniczący Komisji

    Władysław Supiński                  Sylwia Duzik                          Stefan Krasiński                   Janusz Sawicki