Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.10-tej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mały Płock na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Mały Płock na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mały Płock.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mały Płock.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Mały Płock oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mały Płock.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Jarosław Gałązka