Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Mały Płock

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.10-tej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017-2025.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych,pracowników wydających decyzje administracyjne i kierowników jednostek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Mały Płock na lata 2017-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały Płock.
 12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 rok”.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 1. Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie z prośbą o dofinansowanie jednostki.
 2. Wystąpienie odnośnie problemu badania gleb - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku.

     16. Zakończenie obrad.

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                   Jarosław Gałązka