Komunikat Wójta Gminy Mały Płock w sprawie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Wójt Gminy Mały Płock informuje o możliwości ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.: stypendium szkolne.

 

 

 

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkól publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczny dochód nie przekracza 514 zł netto na osobę w rodzinie), w szczególności gdy w rodzinie tej występuję: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 25:

  • dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych   w terminie od 5 września do 15 września 2017 r.
  • dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych w terminie                 od 1 października do 14 października 2017r.

Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mały Płock pobierają od dnia 5 września 2017 r. formularze wniosków o udzielenie stypendiów w swoich szkołach, natomiast pozostałe osoby pobierają i składają wnioski             w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów niepełnoletnich składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat składają wnioski osobiście.

Stypendium szkolne wypłacane będzie jako refundacja wydatków na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (podręczniki, pomoce szkolne, strój sportowy wymagany przez szkołę). Wydatki powinny być racjonalne, udokumentowane dowodami zakupu, wystawionymi w okresie na jaki zostanie przyznane stypendium szkolne tj. wrzesień, październik.

 

Mały Płock, dnia 30.08.2017 r.