Wycinka drzew po zmianie przepisów

17 czerwca weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, regulujące zasady usuwania drzew z nieruchomości należących do osób fizycznych. Zmiany są dość istotne, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej, jak również zasadom usuwania drzew w innych sytuacjach.
 

Kiedy drzewo można ściąć bez żadnych formalności?

Zgodnie z zapisami art. 83f ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie przyrody część drzew można usuwać bez konieczności zawiadamiania urzędu gminy i uzyskiwania zezwolenia na ich usunięcie. Dotyczy to drzew (rosnących zarówno na działkach należących do osób fizycznych, jak i należących do firm, instytucji i innych podmiotów), których obwód pnia zmierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli jednak obwód drzewa na wysokości 5 cm przekracza powyższe parametry do jego wycięcia niezbędne będzie spełnienie określonych formalności – dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

Usuwanie drzew z działek należących do osób fizycznych

W przypadku drzew rosnących na działce należącej do osoby fizycznej, przekraczających wskazane powyżej obwody, przed wycięciem drzewa właściciel nieruchomości musi złożyć zgłoszenie zamiaru jego usunięcia w Urzędzie Gminy w Małym Płocku. W zgłoszeniu należy podać dane wnioskodawcy, numer geodezyjny nieruchomości, na której rosną przewidziane do usunięcia drzewa oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Co szczególnie ważne zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości, a w przypadku współwłasności pod zgłoszeniem muszą się podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

Po dokonaniu zgłoszenia przedstawiciel urzędu w terminie do 21 dni od daty wpływu zgłoszenia dokona oględzin zgłoszonych do usunięcia drzew. Następnie, w ciągu 14 dni od daty oględzin, urząd może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej (wniesienie sprzeciwu przez urząd oznacza, że drzewo może być usunięte dopiero po uzyskaniu zezwolenia, wydawanego na wniosek właściciela nieruchomości). Jeśli natomiast w tym terminie sprzeciw nie zostanie zgłoszony, to zgłoszone drzewa mogą zostać usunięte. Wnioskodawca ma na to sześć miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Po upływie tego czasu aby usunąć zgłoszone wcześniej drzewo trzeba będzie dokonać zgłoszenia po raz kolejny.

W przypadku drzew wycinanych z działek należących do osób fizycznych, które usuwane są w związku z celem wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy o zgłoszeniu nie mają zastosowania, lecz zamiast tego niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia.

Usuwanie drzew z działek należących do firm, instytucji i innych podmiotów, a także z działek należących do osób fizycznych w związku z celem wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku drzew rosnących na działkach należących do firm, instytucji i innych podmiotów, a także drzew rosnących na działkach należących do osób fizycznych, które są usuwane w związku z celem wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli w  takich sytuacjach obwody drzew przewidzianych do wycięcia nie mieszczą się w parametrach określonych w art. 83f ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie przyrody to każdorazowo należy wystąpić do urzędu o wydanie zezwolenia na ich usunięcie, mając przy tym świadomość, że zezwolenie może nakładać na wnioskodawcę opłatę za usunięcie drzew lub nakaz wykonania zastępczych nasadzeń.

Pamiętać o tym powinni także rolnicy, którzy planują usunąć drzewa w związku z celem wynikającym z prowadzonej działalności rolniczej (np. w celu oczyszczenia terenu pod budowę obory). W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody są oni traktowani na równi z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, stąd też w takich sytuacjach usunięcie drzewa będzie wymagało uzyskania zezwolenia.

Co grozi za niedopełnienie formalności?

Z mocy ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia takiego zamiaru lub bez uzyskania zezwolenia na usunięcie w sytuacji, w której było to wymagane, zagrożone jest wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej. Jej ewentualna wysokość wynika z obwodu usuniętego drzewa pomnożonego przez stawkę opłaty i przez obowiązujący w danym przypadku współczynnik. Wysokość stawek zostanie wkrótce określona w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska. Do momentu jego wydania obowiązują stawki w wysokości 500 zł za 1 cm obwodu usuniętego drzewa.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami kara będzie wymierzana także w sytuacji usunięcia drzewa, które zostało zgłoszone, lecz nie minął jeszcze 14-dniowy termin na wyrażenie sprzeciwu przez urząd, liczony od dnia przeprowadzenia oględzin.