Informacja o terminie XXXV sesji Rady Gminy Mały Płock

Uprzejmie Informuję, że w dniu 24 czerwca 2021 r. ( czwartek ) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku odbędą się obrady XXXV sesji Rady Gminy Mały Płock.

Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia 11.00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mały Płock za 2020 rok
  - Debata nad Raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2020 rok.
  - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock oraz Absolutorium dla Wójta Gminy Mały Płock za 2020 rok.
  1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2020 rok.
  2. Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.II-00321-88/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mały Płock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
  3. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mały Płock o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mały Płock za 2020 rok wraz z opinią Komisji o wykonaniu budżetu Gminy za 2020 rok.
  4. Zapoznanie Uchwałą Nr RIO.II-00322-85/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mały Płock wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mały Płock w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka