Informacja o terminie XXXI sesji Rady Gminy Mały Płock

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 stycznia 2021  r. ( piątek ) w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku  odbędą się obrady XXXI sesji  Rady Gminy  Mały Płock.

Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia  11.30. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2021 – 2024 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Mały Płock na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mały Płock na 2021 rok.
 11. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mały Płock na lata 2021-2032.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mały Płock do roku 2032.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka