Zwrot podatku akcyzowego - II półrocze 2020 roku

Wójt Gminy Mały Płock informuje, że w II półroczu 2020 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej można składać  w Urzędzie Gminy Mały Płock od 3 do 31 sierpnia 2020r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, każda osoba składająca wniosek musi mieć założoną maseczkę ochronną.  Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane.

W związku z panującą pandemią wypłata podatku akcyzowego będzie dokonywana tylko na konto bankowe.

Dla hodowców bydła, limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:
    100,00 zł  x  ilość użytków rolnych   oraz
      30,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła;
  2. Dla pozostałych rolników:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych.

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego ( Dz. U. z 2019 roku, poz.  2489).                

Do wniosku należy dołączyć :

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku);
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (dotyczy rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła) - nie dotyczy rolników, którzy składali wniosek w I półroczu 2020 roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji za II półrocze nastąpi w terminie od 1 października do 30 października 2020 roku.