Zalecenia dla osób przebywających w kwarantannie

Zaleca się, aby osoby skierowane przez odpowiednie służby do obiektu przeznaczonego na odbycie kwarantanny przestrzegały następujących zasad:

 1. Stosowanie się do poleceń i wytycznych personelu obsługującego obiekt.
 2. Nie opuszczanie ośrodka kwarantanny poza obręb jego ogrodzenia.
 3. Unikania skupiania się w grupy na terenie ośrodka, w miarę możliwości ograniczenie kontaktów i zachowanie bezpiecznego odstępu wynoszącego minimum 2 metry.
 4. Częste wietrzenie wszystkich pomieszczeń.
 5. Osoba przebywająca w ośrodku powinna zachowywać podstawowe zasady higieny osobistej włącznie z częstym myciem i dezynfekcją rąk: - Często myć ręce wodą z mydłem, dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) -instrukcja jak poprawnie myć ręce w załączeniu.
 6. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu to znaczy, że podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 7. Unikać dotykania oczu, nosa i ust, ponieważ dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone.
 8. Zgłaszanie personelowi medycznemu informacji o stanie zdrowia, niepokojących objawów jego pogorszenia w tym monitorowanie temperatury ciała minimum 2 razy dziennie.

 

Na terenie obiektu przeznaczonego na kwarantannę zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (2 m).
 2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, dostawców: wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu:

- upewnić się, że personel, osoby przebywające w ośrodku, dostawcy, mają dostęp do miejsc, w których mogą umyć ręce mydłem i wodą,

- w miarę możliwości umieścić dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach i w widocznych miejscach w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane,

- wywiesić plakaty promujące higieniczne mycie rąk.

 1. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 2. Zapewnić, aby wszystkie miejsca w tym osób wykonujących pracę były czyste i higieniczne:

- powierzchnie w tym podłogi, szafki, biurka i przedmioty (np. telefony), klamki, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.

 

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie obiektu powinny zapewnić:

 1. Osobom podlegającym kwarantannie w obiekcie środki higieniczne, wymianę pościeli, możliwość prania odzieży i rzeczy osobistych.
 2. W obiekcie należy zapewnić środki sanitarno-higieniczne celem utrzymania czystości i porządku.
 3. Codzienne sprzątanie pokoi i pomieszczeń ogólnodostępnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toalety, łazienki), które powinny podlegać myciu i dezynfekcji.
 4. Mycie i dezynfekcję powierzchni ogólnodostępnych np. posadzki korytarzy, klamki drzwi wejściowych.
 5. Podstawową opiekę medyczną.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego wyrażonym w piśmie z dnia 17.03.2020 roku znak: HŚ.540.1.2020 odpady powstające w miejscach kwarantanny i w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID-19 traktuje się jak odpady komunalne. Zakup i dostarczanie środków sanitarno-higienicznych do zapewnienia czystości i higieny obiektu oraz wymiany i prania pościeli mogą odbywać na zasadzie przetargów i zamówień publicznych.

 

Zalecenia w zakresie zabezpieczenia personelu dotyczą:

 1. Poinformowania personelu o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniem koronawirusem (dotyczące między innymi kontaktów z personelem i osobami przebywającymi na kwarantannie).
 2. Przeszkolenie personelu w zakresie podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy, używania ochron indywidualnych, prawidłowego mycia rąk.
 3. Ograniczenie kontaktów między personelem i osobami przebywającymi na kwarantannie.
 4. Zachowanie bezpiecznej odległość (1-1,5 metra).
 5. Wyposażenie personelu w środki ochrony indywidualnej, tj. fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki.
 6. Zapewnienie personelowi dostępu do miejsc z bieżącą wodą, w których mogą myć ręce.
 7. Wskazane jest umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach, dozowniki muszą być regularnie uzupełniane.
 8. Wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce.
 9. Regularne i dokładne mycie rąk: wodą z mydłem lub dezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 10. Zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu.
 11. Dołożenie starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe w tym stoły, lady, biurka, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub wycierane wodą z mydłem,

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

 1. Personel sprzątający powinien zachować dodatkowe środki ostrożności takie, jak:

- założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,

- umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęcie rękawiczek i maseczki,

- usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.

Wskazania dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia w przypadku zakładów wytypowanych do prowadzenia kwarantanny:

Opierając się na stanowisku Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

(EFSA) w chwili obecnej brak jest dowodów na transmisję wirusa przez żywność. Brak jest specjalnych rekomendacji odnoszących się do osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczanie wyżywienia.

Dokumentem, który zawiera zalecenia krajowe dotyczące m.in. sposobu organizacji

żywienia w hotelach jest „Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 28.02.2020 r.”. Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie zaleca w stosunku do gości hotelowych, którzy będą musieli poddać się samoobserwacji dostarczanie posiłków do pokoju hotelowego.

Wskazanym jest przyjęcie podobnych rozwiązań w przypadku wytypowania obiektu do 14 – dniowej kwarantanny w warunkach pozadomowych. Niemniej sposób organizacji produkcji, dystrybucji potraw dla osób objętych kwarantanną, winien być ustalany w oparciu możliwości technologiczne i logistyczne danego zakładu.

 

W wytypowanych do pozadomowej kwarantanny internatach, bursach, wynajętych pokojach w ośrodkach turystycznych zalecanym jest:

 1. Odizolowanie personelu kuchni od osób przebywających w zakładzie na kwarantannie.
 2. Zapewnienie właściwego stanu zdrowia personelu pracującego w bloku żywienia oraz/lub dystrybuującego posiłki do pokojów (aktualne orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych, brak objawów chorobowych, np. przeziębienie, biegunka, itp.).
 3. Odpowiednia organizacja sposobu żywienia w obiekcie:

a) w przypadku przygotowywania posiłków przez funkcjonujący w zakładzie blok żywienia:

- zapewnienie rozdzielności personelu przygotowującego posiłki bezpośrednio w kuchni od osób dystrybuujących posiłki do pokojów,

- przestrzeganie przy przygotowywaniu potraw i posiłków dotychczasowych procedur dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej, systemu HACCP (ze zwróceniem uwagi na kwestie dotyczące zachowania higieny osobistej personelu, przebiegu procesów mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, rozdziału przeprowadzania czynności, tzw. „czystych” i „brudnych”, zachowania odpowiednich warunków magazynowania/przechowywania surowca, półproduktu i wyrobu gotowego, itp.).

- prowadzenie porcjowania potraw przez personel kuchni.

b) dystrybucja posiłków (w tym ewentualnie dostarczanych przez firmę zewnętrzną):

- dystrybucja wyporcjowanych posiłków w opakowaniach jednorazowego użytku, bezpośrednio do pokojów, konsumpcja przy użyciu sztućców jednorazowego użytku,

- unikanie bliskiego kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie,

- używanie środków ochrony osobistej dostępnych w zakładzie,

- utrzymywanie w czystości i dezynfekcja tac, wózków, na których posiłki dostarczane będą do pokojów,

 1. W przypadku przygotowywania posiłków przez firmę zewnętrzną (będącą pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej) rekomenduje się dostarczanie posiłków wyporcjowanych. W zakładzie należy wyznaczyć pomieszczenie, z którego posiłki będą dystrybuowane do pokojów przy zapewnieniu właściwych warunków higieny, jak najkrótszego czasu wydawania oraz utrzymania temperatury posiłków.