Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

Mały  Płock ,dnia  09.03.2020 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

Usługi Transportowe Jan Grzymała, Kobylin 26, 18-421 Piątnica

183 117,48

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00.

Liczba pkt. w kryterium termin przystąpienia do realizacji dostawy: 20,00.

Termin płatności: 20,00.

Razem: 100,00

 

Zawiadamia się, że na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

Usługi Transportowe Jan Grzymała, Kobylin 26, 18-421 Piątnica

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 

Kierownik zamawiającego

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy