Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach( zadanie nr 1) oraz gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku (zadanie nr 2)

Ogłoszenie nr 623125-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Gmina Mały Płock: Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach( zadanie nr 1) oraz gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku (zadanie nr 2)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mały Płock, krajowy numer identyfikacyjny 45066987800000, ul. Kochanowskiego  15 , 18-516  Mały Płock, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862791312, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 862791250.
    Adres strony internetowej (URL): www.malyplock.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.malyplock.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca
Adres:
Gmina Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach( zadanie nr 1) oraz gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku (zadanie nr 2)
Numer referencyjny: OGPŚ.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach (zadanie 1) oraz gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku (zadanie 2)” realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock” Zadanie nr 1: Wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach w tym: - Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic w części nadziemnej (cokołowej); - Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; - Wymiana stolarki drzwiowej; - Wymiana oświetlenia wewnętrznego – oprawy; - Montaż instalacji fotowoltaicznej; - Modernizacja kotłowni – wymiana kotłów na jednostkę na pellet; - Dostosowanie magazynu paliwa do składowania pelletu; - Doposażenie w instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej; - Wymiana instalacji grzewczej. Opracowanie programu edukacyjnego w standardzie projektu badawczo-rozwojowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kątach”. Opracowane materiały dydaktycznie zostaną użyte dla przeprowadzenia szkoleń edukacyjnych, dotyczących praktycznego wymiaru ekologicznego na przykładzie przeprowadzonej realizacji oraz promujący działania prowadzące do oszczędności energii w czasie eksploatacji obiektu. Program edukacyjny musi uzyskać pozytywną opinie jednostki naukowej, posiadającej pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku związanym zakresem przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 2: Wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku w tym: - Docieplenie stropodachu; - Docieplenie ścian zewnętrznych; - Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej; - Wymiana oświetlenia wewnętrznego – oprawy; - Montaż instalacji Fotowoltaicznej; - Modernizacja kotłowni – wymiana kotłów olejowych na jednostki na pellet; - Dostosowanie magazynu paliwa do składowania pelletu; - Doposażenie w instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej; - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Opracowanie programu edukacyjnego w standardzie projektu badawczo-rozwojowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku”. Opracowane materiały dydaktycznie zostaną użyte dla przeprowadzenia szkoleń edukacyjnych, dotyczących praktycznego wymiaru ekologicznego na przykładzie przeprowadzonej realizacji oraz promujący działania prowadzące do oszczędności energii w czasie eksploatacji obiektu. Program edukacyjny musi uzyskać pozytywną opinie jednostki naukowej, posiadającej pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku związanym zakresem przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45111291-4

45210000-2

45220000-5

45232140-5

45262300-4

45262500-6

45300000-0

45300000-1

45310000-3

45314300-4

45315600-4

45315700-5

45320000-6

45330000-9

45331000-6

45331100-7

45343000-3

45400000-1

45411000-4

45421000-4

45430000-0

45440000-0

45450000-6

45453000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ˗ Wykonawca winien wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na poziomie: Dla zadania nr 1 – 150 tyś PLN, Dla zadania nr 2 – 1 mln PLN Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na minimum na poziomie wskazanym dla konkretnego zadania/zadań tj. przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na w/w kwotę. ˗ Wykonawca powinien wykazać, że posiada Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Dla zadania nr 1 – 500 tyś PLN Dla zadania nr 2 – 2,5 mln PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ˗ Dla zadania nr 1 Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako Główny Wykonawca lub Lider Konsorcjum minimum 4 robót budowlanych polegających na głębokiej termomodernizacji obiektów w tym co najmniej 1 robotę o wartości minimum 1 mln zł brutto. ˗ Dla zadania nr 2 Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako Główny Wykonawca lub Lider Konsorcjum minimum 4 robót budowlanych polegających na głębokiej termomodernizacji obiektów w tym co najmniej 1 robotę o wartości minimum 2 mln zł brutto. Dla zadania 1 i 2 ˗ co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, ˗ co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, ˗ co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, ˗ co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektant branży konstrukcyjno – budowlanej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w specjalności konstrukcyjno –budowlanej z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie; ˗ co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektant branży sanitarnej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie ˗ co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektant branży elektrycznej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie ˗ co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia budowlanej w jednej z branż niezbędnych do realizacji projektu (konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej lub elektrycznej), posiadającą Certyfikat z Zarządzania Projektami PRINCE 2 lub równoważny, Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie C., ˗ co najmniej 2 osobami będącymi pracownikami naukowymi będącymi specjalistami w zakresie: odnawialnych źródeł energii lub auditingu i termomodernizacji; ˗ W przypadku wykonawców zagranicznych, ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

˗ zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ˗ zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; ˗ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
˗ Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej) ˗ Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazaną w pkt 6 ppkt b tiret 1 SIWZ ˗ wykaz robót z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy ˗ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Dla zadania nr 1 – 10 tyś PLN Dla zadania nr 2 – 60 tyś PLN Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Bank Spółdzielczy w Kolnie o/Mały Płock nr 21 8754 0004 0130 0097 2000 0160 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu dla zadania nr OGPŚ.271.9.2019”


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy

10,00

Plan organizacji robót

30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ofert w zakresie dopuszczonym w art. 144 ustawy w szczególności: 1) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy wskazanych w § 3 2) zmiany danych teleadresowych, 3) zamiany harmonogramu realizacji umowy 4) zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 PZP 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) Zmiana terminu wykonania umowy: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej – o okres jej trwania lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonywanie robót; b) w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, przedmiotów niebezpiecznych; c) w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, o ilość dni stwierdzonych w protokole konieczności; d) w przypadku wstrzymania robót lub przerw w ich prowadzeniu stanowiących następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich, a pozostających w związku z prowadzonymi robotami, termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni, w których wykonanie robót było niemożliwe; e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, dotyczących przedmiotu umowy, instytucji nadzorującej; f) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zamiany dokumentacji projektowej; g) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2) Zmiana w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: a) stawki podatku od towarów i usług; b) W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu do Umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto Umowy; 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w postaci aneksów wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic w części nadziemnej (cokołowej); - Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; - Wymiana stolarki drzwiowej; - Wymiana oświetlenia wewnętrznego – oprawy; - Montaż instalacji fotowoltaicznej; - Modernizacja kotłowni – wymiana kotłów na jednostkę na pellet; - Dostosowanie magazynu paliwa do składowania pelletu; - Doposażenie w instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej; - Wymiana instalacji grzewczej. Opracowanie programu edukacyjnego w standardzie projektu badawczo-rozwojowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kątach”. Opracowane materiały dydaktycznie zostaną użyte dla przeprowadzenia szkoleń edukacyjnych, dotyczących praktycznego wymiaru ekologicznego na przykładzie przeprowadzonej realizacji oraz promujący działania prowadzące do oszczędności energii w czasie eksploatacji obiektu. Program edukacyjny musi uzyskać pozytywną opinie jednostki naukowej, posiadającej pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku związanym zakresem przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111291-4, 45210000-2, 45220000-5, 45232140-5, 45262300-4, 45262500-6, 45300000-0, 45300000-1, 45310000-3, 45314300-4, 45315600-4, 45315700-5, 45320000-6, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 45343000-3, 45400000-1, 45411000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-0, 45450000-6, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

59,00

Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy

60,00

Plan organizacji robót

30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Docieplenie stropodachu; - Docieplenie ścian zewnętrznych; - Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej; - Wymiana oświetlenia wewnętrznego – oprawy; - Montaż instalacji Fotowoltaicznej; - Modernizacja kotłowni – wymiana kotłów olejowych na jednostki na pellet; - Dostosowanie magazynu paliwa do składowania pelletu; - Doposażenie w instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej; - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Opracowanie programu edukacyjnego w standardzie projektu badawczo-rozwojowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku”. Opracowane materiały dydaktycznie zostaną użyte dla przeprowadzenia szkoleń edukacyjnych, dotyczących praktycznego wymiaru ekologicznego na przykładzie przeprowadzonej realizacji oraz promujący działania prowadzące do oszczędności energii w czasie eksploatacji obiektu. Program edukacyjny musi uzyskać pozytywną opinie jednostki naukowej, posiadającej pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku związanym zakresem przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111291-4, 45210000-2, 45220000-5, 45232140-5, 45262300-4, 45262500-6, 45300000-0, 45300000-1, 45310000-3, 45314300-4, 45315600-4, 45315700-5, 45320000-6, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 45343000-3, 45400000-1, 45411000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-0, 45450000-6, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy

10,00

Plan organizacji robót

30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: