Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2019 – 2020”

Mały  Płock ,dnia 03.10.2019 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.7.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2019 – 2020”.

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159a, 08-110 Siedlce

622 050,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 59

Liczba pkt. w kryterium wysokość marży: 17

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 96

2.

Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

627 900,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 58,5

Liczba pkt. w kryterium wysokość marży: 10

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 88,5

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, ul. Strusia 9, 18-400 Łomża

639 600,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 57

Liczba pkt. w kryterium wysokość marży: 0

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 77

4.

„Aran” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie, Spółka komandytowa, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków

612 300,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium wysokość marży: 20

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 100

5.

P.H.U. Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok

618 813,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 59,36

Liczba pkt. w kryterium wysokość marży: 18

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 14

Razem: 91,36

6.

P.T.H.U PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża

620 100,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 59,24

Liczba pkt. w kryterium wysokość marży: 17

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 96,24

 2. zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

„Aran” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie, Spółka komandytowa, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 

Kierownik zamawiającego

Józef Dymerski

Wójt Gminy