Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne, Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne”

Mały Płock, 27.09.2019 r.

OGPŚ.271.8.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne, Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne”.

Otwarcie ofert: 27.09.2019 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  1 218 985,15 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.

1 198 492,84

30.06.2020 r.

60 m-cy

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 30.09.2020 roku (czwartek) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 4 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx13 kB