Informacja z otwarcia ofert - „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2019 – 2020”

Mały Płock, 16.09.2019 r.

OGPŚ.271.7.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2019 – 2020”.

Otwarcie ofert: 16.09.2019 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  624 778,50 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159a, 08-110 Siedlce

622 050,00

Określony w siwz do 30.04.2020 r.

-

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

627 900,00

Określony w siwz do 30.04.2020 r.

 

-

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, ul. Strusia 9, 18-400 Łomża

639 600,00

Określony w siwz do 30.04.2020 r.

 

-

30 dni

4

„Aran” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie, Spółka komandytowa, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków

612 300,00

Określony w siwz do 30.04.2020 r.

-

30 dni

5

P.H.U. Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok

618 813,00

Określony w siwz do 30.04.2020 r.

-

21 dni

6

P.T.H.U PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża

620 100,00

Określony w siwz do 30.04.2020 r.

-

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 19.09.2020 roku (czwartek) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 7 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx14 kB