Zaproszenie do składania ofert - Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budnków w Gminie Mały Płock

Mały Płock, dnia 19.07.2019 r.

Znak sprawy: OGPŚ.271.6.2019

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

                                                            

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

„Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku w Gminie Mały Płock”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock”.

 

 Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwestycję zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie.

 

CPV 71540000-5 Usługi zarządzania budową

CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

CPV 71318000-0 Inżynieryjne usługi konstrukcyjne

 

Przedmiotem zamówienia będzie:

 1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie następujących zadań:
 2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o zamówieniach publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz wnioskiem i umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności:
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w formie SIWZ, w tym opracowanie projektu umowy oraz określenie warunków udziału w postępowaniu w terminie do 14 dni od przyjęcia od Zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej (program funkcjonalno – użytkowy) w celu wyłonienia profesjonalnego wykonawcy inwestycji.
 • udział w udzielaniu wyjaśnień co do treści SIWZ,
 • udział w ewentualnej procedurze odwoławczej
 1. Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji za strony Zamawiającego w tym:
  1. Etap czynności przygotowawczych:
   1. Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:
    1. Branży Ogólnobudowlanej;
    2. Branży Sanitarnej;
    3. Branży Elektrycznej;
   2. Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale Generalnego Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorów Budowlanych;
  2. Etap prac projektowych:
   1. Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących bieżącego postępu prac;
   2. Weryfikacja rozwiązań technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
 • Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
 1. Udział przy odbiorach częściowych;
 1. Etap realizacyjny:
  1. Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie bieżącej realizacji
  2. Odbiór prac zanikowych.
 • Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji dokumentacją techniczną;
 1. Udział przy odbiorach częściowych;
 1. Etap prób i rozruchów w tym:
  1. Weryfikacja możliwości przystąpienia do odbiorów częściowych i końcowych;
  2. Udział w odbiorach końcowych;
 2. Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym:
  1. Weryfikacja poprawności wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
  2. Weryfikacja uzyskania wskaźników rezultatu zdefiniowanych w umowie dotacyjnej;
 • Udział w odbiorach końcowych z GW.
 1. Nadzór formalny nad uzyskaniem wskaźnika rezultatu przez wykonawcę Inwestycji poprzez opracowanie audytu ex post.
 2. Realizacja zobowiązań i uprawnień Zamawiającego jako beneficjenta dotacji unijnej, wynikających z zawartej przez niego umowy o dofinansowanie, w tym w zakresie:
 3. zasad realizacji projektu
 4. kwalifikowalności wydatków
 • obowiązków związanych z kontrolą projektu, sprawozdawczości, rozliczenia projektu i dokumentacji,
 1. realizacji zasad promocji i oznakowania.
 2. Rozliczenie (częściowe i końcowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji.
 3. Opracowanie materiałów promocyjnych obejmujących tablicę informacyjną i pamiątkową zgodnych z wytycznymi programu dofinansowania.
 4. Realizacja wszelkich praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z przepisów prawa dotyczących udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji inwestycji: sprawdzanie i akceptowanie w porozumieniu z Zamawiającym umów podwykonawczych zawieranych przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanie wszystkich czynności, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu zawartych z podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, a w szczególności związanych z rozliczeniem za podwykonawców zakres robót budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

 

Odpowiedzialność inwestora zastępczego:

 1. Inwestor zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa mając na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego w celu realizacji zadania inwestycyjnego, odpowiada za zarządzanie i administrowanie kontraktem.
 2. Inwestor będzie wykonywał swoje czynności na podstawie umowy i pełnomocnictw udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji umowy o ile będą one niezbędne.
 3. Inwestor zastępczy nie ma uprawnień do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych.
 4. Inwestor zastępczy nie może bez konsultacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych z Wykonawcą robót budowlanych (np. roboty zamienne i/lub roboty dodatkowe i/lub roboty uzupełniające).
 5. Inwestor zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych zakresem czynności ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawnienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które Zamawiający rzeczywiście poniósł.
 6. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji zgodnie z:
 • przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1997 roku Prawo budowlane z wyłączeniem uprawnień do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
 • dokumentacją projektową, zapisami programu funkcjonalno – użytkowego oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi inwestycji wydanymi przez uprawnione organy,
 • wymaganiami materiałowo – technicznymi określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym,
 • założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie inwestycji, umową o dofinansowanie.

 

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie zamawiającego  -  Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego   pok.  nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Radosław Borawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do końca 2020 roku.

                                              

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
 • minimum dwie usługi, gdzie w ramach każdego zadania został zrealizowany zakres polegający na kompleksowym pełnieniu funkcji inwestora zastępczego na inwestycjach obejmujących kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej (przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzór nad inwestycją za pośrednictwem branżowych inspektorów nadzoru, opracowanie audytu ex post, rozliczenie umowy dotacyjnej).
 • minimum jedną usługę polegającą na kompleksowym pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia wskazany w opisie, gdzie wartość realizowanego projektu wynosi min. 5 mln zł netto.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty referencje w formie papierowej potwierdzone za zgodność, potwierdzające ze usługi te zostały wykonane należycie.

 1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
 • Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję koordynatora projektu, która brała udział w charakterze koordynatora projektu w min. 1 projekcie obejmującym roboty budowlane o wartości co najmniej 1 mln.
 • Inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika
 • Inspektor nadzoru branży elektrycznej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika
 • Inspektor nadzoru branży sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych.
 • Jedną osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń dofinasowań unijnych, posiadającą doświadczenie w rozliczeniu co najmniej 2 projektów realizowanych ze środków unijnych.

 

W celu weryfikacji zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.
 • Posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującą przedmiot zamówienia na kwotę min. 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych gr 00/100)

 

                  

UWAGA

 1. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

 1.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

5.1 Ustala się następujące kryterium oceny

 1. Łączna cena oferty brutto;
 2. Posiadanie certyfikatu przez koordynatora projektu

 

 • Wskazane kryteria oceny ofert mają następujące wagi:

 

Lp.

Kryterium

Waga kryterium Maksymalna liczba punktów

 

1.

Cena oferty brutto (,,C")

70%

70 pkt.

 

2.

 

Posiadanie certyfikatu przez koordynatora projektu („K")

30%

30     pkt

 

5.3 Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższych wzorów:

Oferowana cena łączna (,,C'')- znaczenie kryterium: 70%, oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 70 pkt

 

cena najniższa

Liczba punktów=------------------------------------- x 70 pkt.

Cena badanej oferty

 

 • Uprawnienia koordynatora projektu   (,,K"),  punkty  zostaną  przyznane  zgodnie z poniższą tabela

Posiadanie certyfikatu przez koordynatora projektu („K”)

Liczba punktów

Koordynator projektu posiada certyfikat z zarządzania projektami Prince 2 lub równoważny

30 pkt

 

Koordynator projektu nie posiada certyfikatu z zarządzania projektami Prince 2 lub równoważny

0 pkt.

 

Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikaty przyznane przez Project Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Proffesional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Associaton (IPMA), co najmniej na poziomie C, która brała udział w charakterze koordynatora projektu min. 1 projekcie obejmującym roboty budowane o wartości co najmniej 1 mln zł.

 

W przypadku nie wskazania w sekcji dotyczącej kryteriów oceny ofert formularza ofertowego czy koordynator posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE 2 lub równoważny Zamawiający uzna, że Koordynator projektu wyznaczony przez Wykonawcę, nie posiada ww. certyfikatu i przyzna w przedmiotowym kryterium 0 punktów.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 • Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 • Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do zaproszenia wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczątką imienną) przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału.
 • Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.
 • Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów niniejszego zaproszenia. Złożone przez wykonawców załączniki do oferty muszą być zgodne w treści z dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.
 • Zakres usług, który jest podstawą określenia ceny, musi być zgodny z zakresami obowiązków wynikających z niniejszego zaproszenia i umowy.
 • Zamawiający zaleca, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia.
 • Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnione do podpisania oferty wraz z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 • Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 • Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1.
 • Dokumenty składające się na ofertę:
 • wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę(y) formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz wykonanych usług (minimum dwie) gdzie w ramach każdego zadania został zrealizowany zakres polegający na kompleksowym pełnieniu funkcji inwestora zastępczego na inwestycjach obejmujących kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz usługi (minimum jednej) polegającą na kompleksowym pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia wskazany w opisie, gdzie wartość realizowanego projektu wynosi min. 5 mln zł netto z podaniem przedmiotu usługi, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty referencje w formie papierowej potwierdzone za zgodność, potwierdzające ze usługi te zostały wykonane należycie, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
 • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.
 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych gr 00/100).
 • Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
 • Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert oraz ewentualnymi modyfikacjami i Zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

 

7    Miejsce i termin składania ofert:

 • Oferty należy  składać  w  siedzibie  Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, sekretariat,  osobiście, pocztą lub za pośrednictwem posłańca do dnia 29.072019 r. do godz. 1200
 • Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przez upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia: „Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku w Gminie Mały Płock”.
 • Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

 

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

 

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

   

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Projekt umowy
 3. Wykaz usług
 4. Wykaz osób
 5. Klauzula informacyjna
 6. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.