Zaproszenie do składania ofert - Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock

  Mały Płock, dnia 13.05.2019 r.

 

                                Znak sprawy: OGPŚ.271.4.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

                                                            

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników w sołectwach: Kąty – na powierzchni 117 m2, Kołaki-Strumienie – na powierzchni 176 m2, Kołaki-Wietrzychowo na powierzchni 117 m2, Mały Płock Pierwszy – na powierzchni 88 m2 i Nowe Rakowo – na powierzchni 78 m2.

 

 

Zadanie 1

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Kąty obejmować będą:

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki  piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka  piaskowa  o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 2

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Kołaki-Strumienie obejmować będą:

- dostawę obrzeży,

- ułożenie chodnika z powierzonej kostki,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 3

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Kołaki-Wietrzychowo obejmować będą:

- dostawę krawężników,

- ułożenie chodnika z powierzonej kostki,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 4

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Mały Płock Pierwszy obejmować będą:

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki  piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka  piaskowa  o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 5

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Nowe Rakowo obejmować będą:

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki  piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka  piaskowa  o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

 • Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

 

 • Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji: min 36 miesięcy.

 

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie zamawiającego  -  Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego   pok.  nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Radosław Borawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r.

 

                                                                            

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie

3)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

                   

 1.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

5.1 Ustala się następujące kryterium oceny

 • C- cena – waga kryterium 100 pkt.

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia., pozostali będą oceniani za pomocą poniższego wzoru:

 

C = (Cmin/Cb) x 100

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium najniższa cena

Cmin – najniższa cena z pośród złożonych ofert

Cb – cena oferty badanej

100 – waga kryterium cena

5.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5.3. jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało identyczną liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.5 Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
 • została złożona po terminie składania ofert określonych w zaproszeniu do składania ofert.

5.6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 • ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary dołączone do zaproszenia do składania ofert stanowią wyłącznie element pomocniczy do kalkulacji ceny.
 • cena ryczałtowa powinna wynikać z dokumentacji projektowej i powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock,

ul. Jana Kochanowskiego 15 pokój 3 osobiście, pocztą lub poprzez innego doręczyciela  w terminie do dnia 22.05.2019 r. do godz. 1200.

Oferta  winna  być  sporządzona  na  „Formularzu  oferty  cenowej”  -  druk  do  pobrania  na  stronie internetowej  www.malyplock.pl  lub na wniosek w Urzędzie Gminy  pok. nr 3

 

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zawierająca:   nazwę   (firmę),   siedzibę   i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana w jednej z form: na stronie internetowej www.malyplock.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

 

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

 

Mały Płock , dnia Mały Płock, 13.05.2019 r.                                   

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Projekt umowy
 3. Klauzula informacyjna