Informacja z otwarcia ofert - "Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock"

Mały Płock, 03.01.2019 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn.  „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 03.01.2019 r., godz. 1215.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 777 905,00

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Termin gwarancji

Warunki płatności

1

Handan Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Spółka Jawna

Stanisławowo 14

15-604 Białystok

1 682 626,31

31.05.2019

90 miesięcy

30 dni

2

ASH Remigiusz Skowroński

ul. Słowackiego 20A,

07-417 Ostrołęka

1 845 342,00

31.05.2019

90 miesięcy

30 dni

3

Rzońca Sp. z o.o.

ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

1 742 578,50

31.05.2019

90 miesięcy

30 dni

4

Sanito Sp. z o.o.

ul. Puławska 476

02-884 Warszawska

1 779 532,89

31.05.2019

90 miesięcy

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 06.01.2019 roku – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy- według wzoru  stanowiącego załącznik  nr  3 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Wójt Gminy

(-)  Józef Dymerski