Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Mały  Płock, dnia 17.12.2018  r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.11.2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

 

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że w postępowaniu wpłynęła oferta niżej wymienionego wykonawcy, która uzyskała w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno

580 230,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 40

Razem: 100

 a) zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 

Kierownik zamawiającego

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy