Informacja z otwarcia ofert - "Odbiór i zagospodarowanie odpoadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock"

Mały Płock, 28.11.2018 r.

OGPŚ.271.11.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 27.11.2017 r., godz. 1015.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 406 000,00.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp z o.o., 18-500 Kolno ul. Kolejowa 4A

580 230,00

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 01.12.2018 roku – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy- według wzoru  stanowiącego załącznik  nr  9 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski