Zaproszenie do składania ofert - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni do SP Chludnie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 25, 18-516 Mały Płock, tel. 086 2791777, fax. 086 2791777, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni do SP Chludnie .

 

2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego   w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych  w  Małym Płocku  ul. J. Kochanowskiego 25,

18-516 Mały Płock, pok. Nr 33 lub telefonicznie pod numerem tel. (86)2791777

Pracownikiem uprawniony  do kontaktów z wykonawcami jest: Alina Duchnowska

 

3.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany  termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.

 

4.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy  którzy:

 posiadają odpowiednie uprawnienia tj.

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) złożą ofertę cenową wraz z załącznikiem - wypełnioną i podpisaną .   

 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

  Najniższa cena brutto

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w  Zespole Obsługi Placówek Oświatowych  w Małym Płocku ul. J. Kochanowskiego 25, 18-516 Mały Płock .

 

7.Termin składania ofert upływa w dniu  05 listopada 2018 r. o godz. 12-tej.

 

8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom  telefonicznie lub pocztą e-mail.

9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Mały Płock, dnia: 29 października 2018 r.

      

Alina Duchnowska

  Dyrektor Zespołu Obsługi

 Placówek Oświatowych

w Małym Płocku

 

Załączniki:

  1. Wykaz artykułów spożywczych
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa
  4. Klauzula informacyjna
  5. Oświadczenie