Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2018 – 2019”

Mały  Płock ,dnia   03.10.2018 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.9.2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2018 – 2019”.

 1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

667 830,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 59,65

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy jednorazowej: 20

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 99,65

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków

663 890,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy jednorazowej: 10

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 90

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski

675 710,00

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 1. zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

P.T.H.U. Pryma 1 Hanna Gosk Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego wykonawcę, a jego oferta została odrzucona:

Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski

Wykluczono wykonawcę, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Wykonawcy, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej www.malyplock.pl informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr  7 do SIWZ. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 23 września 2018 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wystosował wezwanie do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 02.10.2018 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 24 ust. 4 ustawy PZP – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
 • 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeśli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

Kierownik zamawiającego

 

Józef Dymerski

 

Wójt Gminy