Informacja z otwarcia ofert - „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2018 – 2019”

Mały Płock, 20.09.2018 r.

OGPŚ.271.9.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2018 – 2019”.

Otwarcie ofert: 20.09.2018 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  688 160,40 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

667 830,00

Określony w siwz do 30.04.2019 r.

-

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków

663 890,00

Określony w siwz do 30.04.2019 r.

 

-

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski

675 710,00

Określony w siwz do 30.04.2019 r.

 

-

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 23.09.2018 roku (niedziela) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 7 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski