Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Mały Płock, 30.09.2016 r.

OGPŚ.271.6.2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

I ODRZUCENIU OFERTY

 

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą PZP” informuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”.

Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium termin płatności

Punkty w kryterium termin dostawy

Razem

1

P.T.H.U. Pryma 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

468 630,00

58

20

20

98

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski

ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce

451 826,53

 

 

Oferta odrzucona

3

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”

Ul. Serocka 11A, 07-100 Wyszków

455 295,00

60

20

20

100

4

Benzol Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

455 295,00

60

20

20

100

 

2. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu została odrzucona oferta:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień Zamawiający jest zobligowany do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeśli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

 

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

 

Zamawiający wymagał, aby w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmodyfikowanym w dniu 21.09.2016 r. Wykonawca wskazał stałą marżę lub upust w odniesieniu do ceny jednostkowej netto producenta (za 1 dm3) wyrażoną w zł., niezmiennie w czasie trwania umowy. Zgodnie z pkt 11.8. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy nie czyni zadość tym wymaganiom, gdyż została złożona z wykorzystaniem formularza ofertowego z przed modyfikacji, w której Wykonawca wskazał upust cenowy wyrażony w % w odniesieniu do własnej ceny jednostkowej netto (za 1m3), zamiast wymaganego wskazania marży lub upustu wyrażonych w zł. w odniesieniu do ceny jednostkowej netto producenta (za 1 dm3).

Należy zauważyć, że Wykonawca w swojej ofercie przewidział odmienny od określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób realizacji zamówienia w przedmiocie obliczenia ceny. Zgodnie z regulacją art. 82 ust 3. ustawy PZP treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodność oferty z treścią specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy treści obu tych dokumentów można uznać, iż istotne postanowienia zawarte w ofercie nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji. Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust2. pkt 3 tej ustawy. Norma art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP odnosi się zaś do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań Zamawiającego, w szczególności co do zakresu, ilości, ceny, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. Rzeczą oczywistą i niebudzącą sporów, jest, że do istotnych warunków SIWZ, a zatem i oferty należą postanowienia dotyczące ceny (cen) ofertowych, które będą przyjmowane do rozliczeń stron (KIO 384/16). W związku z powyższym decyzja o odrzuceniu oferty jest uzasadniona i konieczna

 

  1. Przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawi zamówienia publicznego.

 

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

 

W związku z faktem, że na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie najkorzystniejsze oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a zarazem złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający zwrócił się do niżej wymienionych wykonawców do złożenia oferty dodatkowej:

 

  • Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”, ul. Serocka 11A, 07-100 Wyszków;
  • Benzol Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na złożenie ofert dodatkowych wpłynęły dwie oferty, złożone przez wyżej wymienionych wykonawców. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Zamawiający ustalił, że złożone dodatkowe oferty przedstawiają identyczny bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (termin dostawy jednorazowej, termin płatności) jedocześnie oferty te zawierają identyczne ceny. Zamawiający nie jest w stanie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie oferty przedstawiają takie same bilanse ceny oraz innych kryteriów oceny ofert i jednocześnie oferty te zawierają takie same ceny. W zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest w stanie wybrać oferty z najniższą ceną – brak jest możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia z wybranym Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z uwagi na wskazane powyżej okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy PZP postępowanie unieważniono.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

 

Stosownie do treści art. 93 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 

Sekretarz Gminy

(-) Beata Helena Muniak