Zapytanie ofertowe - „Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo”

Mały Płock, dnia 23.08.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.8.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20157r. poz. 1579 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo”

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest budowa chodnika na powierzchni 156,00 m2 w miejscowości Kąty, budowa chodnika na powierzchni 79 m2 w miejscowości Nowe Rakowo oraz budowa chodnika na powierzchni 129 m2 w miejscowości Kołaki-Wietrzychowo.

 

Zadanie 1

Roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Kąty obejmować będą:

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki  piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka  piaskowa  o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

 

Zadanie 2

Roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Nowe Rakowo obejmować będą:

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki  piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka  piaskowa  o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 3

Roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Kołaki-Wietrzychowo obejmować będą:

- dostawę krawężników,

- ułożenie chodnika z powierzonej kostki,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Wzór oferty stanowi załącznik  do niniejszego zapytania ofertowego.

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania.

Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i muszą być w pierwszym gatunku jakościowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  1. Kryterium oceny ofert – cena 100%

    Oferta cenowa powinna być podana w złotówkach.

  1. Termin realizacji zamówienia – do 31 października 2018 r.
  2. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
  3. Rodzaj płatności – podstawą do dokonania płatności będzie wystawiona faktura z terminem

                                      płatności 7 dni od daty jej wpływu.

  1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo”

  1. w siedzibie Zamawiającego: Gmina Mały Płock, ul. J. Kochanowskiego 15, 18– 516 Mały Płock, ub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2018 r. do godz. 12.00

  • Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu)
  • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.
  1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.

Gmina Mały Płock zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i nie wyłonienia Wykonawcy bez podawania przyczyny.  

 

Informacja o wyborze oferty, bądź informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Mały Płock

 

                                                                                                                                    Józef Dymerski