Zaproszenie do składania ofert - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda”

Mały Płock, dnia 21.08.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.7.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20157r. poz. 1579 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro.

 

Zamawiający:

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 • Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda.

 

Zadanie 1

Roboty budowlane związane z wykonaniem Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Korzeniste:

 • wykonanie robót ziemnych i fundamentów,
 • dostawę i montaż urządzeń siłowni,
 • dostawę i montaż piłkarzyków zewnętrznych,
 • dostawę i montaż tablicy informacyjnej,
 • dostawę i montaż ławek parkowych,
 • dostawę i montaż kosza na odpady,
 • wykonanie nawierzchni siłowni,
 • wykonanie nasadzeń.

 

Zadanie 2

Roboty budowlane związane z wykonaniem Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rudka-Skroda:

 • wykonanie robót ziemnych i fundamentów,
 • dostawę i montaż urządzeń siłowni,
 • dostawę i montaż piłkarzyków zewnętrznych,
 • dostawę i montaż tablicy informacyjnej,
 • dostawę i montaż ławek parkowych,
 • dostawę i montaż kosza na odpady,
 • wykonanie nawierzchni siłowni,
 • wykonanie nasadzeń.

 

 • Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacji projektowej.

 

 • Przedmiary dołączone do zaproszenia do składania ofert stanowią jedynie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążącą dokumentację projektową.

 

 • Wszystkie nazwy urządzeń, materiałów użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. Za urządzenia i materiały równoważne należy przyjąć urządzenia i materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej.

 

 • Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane lub dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W tym celu wykonawca jest zobowiązany jest złożyć stosowne dokumenty, które uwiarygodnią proponowane przez wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący równoważne materiały urządzenia załączy do oferty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.

 

 • Materiały i urządzenia stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

 

 • Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji: min 36 miesięcy.

 

 

2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego: Gmina Mały Płock  ul. J. Kochanowskiego 15,  18-516 Mały Płock, pok. Nr 2 lub telefonicznie pod numerem tel. 86 279 13 21

Pracownikiem uprawniony  do kontaktów z wykonawcami jest: Jerzy Duchnowski

 

3.Termin wykonania zamówienia:

 Wymagany   termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 października 2018  

 

4.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy  którzy:

 posiadają odpowiednie uprawnienia tj.

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

5.1 Ustala się następujące kryterium oceny

 • C- cena – waga kryterium 100 pkt.

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia., pozostali będą oceniani za pomocą poniższego wzoru:

 

C = (Cmin/Cb) x 100

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium najniższa cena

Cmin – najniższa cena z pośród złożonych ofert

Cb – cena oferty badanej

100 – waga kryterium cena

5.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5.3. jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało identyczną liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.5 Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
 • została złożona po terminie składania ofert określonych w zaproszeniu do składania ofert.

5.6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 • ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary dołączone do zaproszenia do składania ofert stanowią wyłącznie element pomocniczy do kalkulacji ceny.
 • cena ryczałtowa powinna wynikać z dokumentacji projektowej i powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Gmina Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

 

6.1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda”

w siedzibie Zamawiającego: Gmina Mały Płock, ul. J. Kochanowskiego 15, 18– 516 Mały Płock,

lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

 • Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu)
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 • Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza w przypadku gdy oferta zostanie podpisania przez pełnomocnika wykonawcy.
 • Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 • W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oprze się na oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę

 

6.2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione w niniejszym zaproszeniu oraz który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.

Gmina Mały Płock zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i nie wyłonienia Wykonawcy bez podawania przyczyny. 

 

7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie )

8.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Dokumentacja projektowa
 3. Przedmiary robót
 4. Projekt umowy
 5. Klauzula informacyjna
 6. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu