Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Mały Płock, 26.09.2016 r.

OGPŚ.271.6.2016

WEZWANIE

do złożenia oferty dodatkowej

dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”:

 

Nr ogłoszenia: 308847 – 2016 dla którego termin składania ofert upłynął w dniu
23 września 2016 roku.

Na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. W związku z tym, że złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, dlatego zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn zm.), Zamawiający wzywa niżej wymienionych wykonawców do złożenia oferty dodatkowej:

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”, ul. Serocka 11A, 07-100 Wyszków;
  2. Benzol Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn zm.) Wykonawcy składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w złożonych ofertach w dniu 23 września 2016 r.

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty dodatkowej.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta z ofertą winna posiadać

oznaczenie:

Oferta dodatkowa na realizację zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017” nie otwierać przed dniem 30.09.2016 r.

Ponadto koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją zwrócić bez otwierania w przypadku złożenia po wymaganym terminie.

 

Termin i miejsce złożenia ofert dodatkowych: 30.09.2016 r. godzina 1000, : Gmina Mały Płock ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pokój nr 3.

Termin i miejsce otwarcia ofert dodatkowych: 30.09.2016 r. godzina 1015, siedziba Zamawiającego, Gmina Mały Płock ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, sala konferencyjna.

 

Adres strony internetowej , na której Zamawiający zamieścił wezwanie i formularz oferty dodatkowej: www.malyplock.pl.

 

Wójt Gminy Mały Płock

/-/ Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (FOMULARZ_OFERTY_DODATKOWEJ.docx)FOMULARZ_OFERTY_DODATKOWEJ.docx17 kB
Download this file (WEZWANIE_OFERTA_DODATKOWA.docx)WEZWANIE_OFERTA_DODATKOWA.docx14 kB