Unieważnienie postępowania na realizację zadania "Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock"

Mały Płock, 18.08.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania  „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Mały Płock – unieważnia postępowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 786 137,00 zł jest to jednocześnie kwota, jaką Zamawiający zabezpieczył na sfinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta na dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na kwotę 2 461 135,56 zł. Wartość ta przekracza kwotę zabezpieczoną na realizację tego zadania.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

 

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy

Załączniki:
FileFile size
Download this file (ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA.docx)ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA.docx13 kB