Unieważnienie postępowania prowadzonego dla zadania „Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

Mały Płock, 11.06.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Mały Płock – unieważnia postępowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 30 maja 2017 roku godz. 0900 nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

 

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy

Załączniki:
FileFile size
Download this file (ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA.docx)ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA.docx12 kB