Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Mały Płock ,dnia 24.08.2017 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialności Zamawiającego”.

 1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Oferty złożone na część I zamówienia

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

2

Balcia Insurance SE Spółka europejska

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

67 617,00

Liczba pkt. w kryterium cena łączna ubezpieczenia: 60

Liczba pkt. w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 12

Liczba pkt. w kryterium pozostałe kryteria oceny ofert: 6,8

Razem: 78,8

4

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132,Łódź.

70 170,00

Liczba pkt. w kryterium cena łączna ubezpieczenia: 57,82

Liczba pkt. w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 7,20

Liczba pkt. w kryterium pozostałe kryteria oceny ofert: 3,70

Razem: 68,72

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa

110 460,00

Liczba pkt. w kryterium cena łączna ubezpieczenia: 36,73

Liczba pkt. w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 12,60

Liczba pkt. w kryterium pozostałe kryteria oceny ofert: 8,70

Razem: 58,03

 a) zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Balcia Insurance SE Spółka europejska Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

Oferty złożone na część II zamówienia

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,

ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

61 938,00

Liczba pkt. w kryterium cena łączna ubezpieczenia: 51,49

Liczba pkt. w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 20

Razem: 71,49

2

Balcia Insurance SE Spółka europejska Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

86 355,00

Liczba pkt. w kryterium cena łączna ubezpieczenia: 36,93

Liczba pkt. w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 21,60

Razem: 58,53

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,

ul. Mazowiecka 48, 15-302 Białystok

71 217,00

Liczba pkt. w kryterium cena łączna ubezpieczenia: 44,78

Liczba pkt. w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 18,40

Razem: 63,18

6

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

53 148,00

Liczba pkt. w kryterium cena łączna ubezpieczenia: 60

Liczba pkt. w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 9,60

Razem: 69,60

 a) zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 

Oferty złożone na część III zamówienia

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

6

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

26 260,20

Liczba pkt. w kryterium cena łączna ubezpieczenia: 60

Liczba pkt. w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 0,0

Razem: 60

 a) zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części III zamówienia:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 

 

Kierownik zamawiającego

 

(-) Józef Dymerski

 

Wójt Gminy