Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Mały  Płock ,dnia   24.08.2016 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

 

1. Zamawiający stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a)      Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

 Strabag Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

1 077 322,01

 

1 325 106,07

 

90,31

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

„Ostrada” Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

868 894,79

 

1 068 740,59

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta odrzucona.

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156,

18-400 Łomża

961 334,87

1 182 441,89

 

100

4.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32,

18-400 Łomża

883 827,30

1 087 107,58

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta odrzucona.

 

b)      zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

1)      Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

2)      Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

3)      Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

4)      Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

5)      Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;

6)      Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców, a ich oferty zostały odrzucone:

 

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

 

Wykluczono wykonawcę, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne.

 

Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, że zawiera ona braki, dlatego też na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wystosował wezwanie do uzupełnienia dokumentów tj.:

-  Aktualne zaświadczenie właściwe­go oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzy­manie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W wyznaczonym terminie tj. 12.08.2016 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

ü  art. 24 ust. 4 ustawy PZP – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

ü  art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeśli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Oferta nr 4 BIK-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Wykluczono wykonawcę, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne.

 

Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, że zawiera ona braki, dlatego też na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wystosował wezwanie do uzupełnienia dokumentów tj.:

-        Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

W wyznaczonym terminie tj. 12.08.2016 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

ü  art. 24 ust. 4 ustawy PZP – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

ü  art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeśli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2146)

 

 

Kierownik zamawiającego

 

Józef Dymerski

Wójt Gminy