Informacja z otwarcia ofert - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Mały Płock, 11.08.2017 r.

OGPŚ.271.4.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

Otwarcie ofert: 11.08.2017 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 175 500,00.

Oferty złożone na część I zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

2

Balcia Insurance SE Spółka europejska

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

67 617,00

Zgodnie z siwz.

-

Zgodnie z siwz.

4

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132,Łódź.

70 170,00

Zgodnie z siwz.

-

Zgodnie z siwz.

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa

110 460,00

Zgodnie z siwz.

-

Zgodnie z siwz.

 

Oferty złożone na część II zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,

ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

61 938,00

Zgodnie z siwz.

-

Zgodnie z siwz.

2

Balcia Insurance SE Spółka europejska Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

86 355,00

Zgodnie z siwz.

-

Zgodnie z siwz.

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,

ul. Mazowiecka 48, 15-302 Białystok

71 217,00

Zgodnie z siwz.

-

Zgodnie z siwz.

6

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

53 148,00

Zgodnie z siwz.

-

Zgodnie z siwz.

 

 

Oferty złożone na część III zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

6

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

26 260,20

Zgodnie z siwz.

-

Zgodnie z siwz.

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert tj. do dnia 14.08.2017 roku (poniedziałek) – przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenie, wykonawca może przedstawić, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx14 kB