Zaproszenie do skłądania ofert - „Budowa chodnika we wsi Kąty, Nowe Rakowo i parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich”

Mały Płock, dnia 30.05.2017 r.

OGPŚ.271.3.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Gmina Mały Płock

 1. Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Budowa chodnika we wsi Kąty, Nowe Rakowo i parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich”

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest budowa chodnika na powierzchni 149,00 m2 w miejscowości Kąty, budowa chodnika na powierzchni 73 m2 w miejscowości Nowe Rakowo oraz budowa parkingu na powierzchni 146m2 w miejscowości Rogienice Wielkie z kostki brukowej.

Zadanie 1

Roboty budowlane przy budowie parkingu w Rogienicach Wielkich obejmować będą:

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników obniżonych,

- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- podbudowa z kamienia łamanego lub tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 2

Roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Kąty obejmować będą:

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- podsypka piaskowa o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 3

Roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Nowe Rakowo obejmować będą:

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- podsypka piaskowa o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania.

Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i muszą być w pierwszym gatunku jakościowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%

   Oferta cenowa powinna być podana w złotówkach.

 1. Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2017 r.
 2. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
 3. Rodzaj płatności – podstawą do dokonania płatności będzie wystawiona faktura z terminem płatności 21 dni od daty jej wpływu.
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „Budowa chodnika we wsi Kąty, Nowe Rakowo oraz parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich”

 1. w siedzibie Zamawiającego: Gmina Mały Płock, ul. J. Kochanowskiego 15 18 – 516 Mały Płock, lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 czerwca 2017 r. do godz. 14.00

 • Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu)
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.

Gmina Mały Płock zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i nie wyłonienia Wykonawcy bez podawania przyczyny.

 

Informacja o wyborze oferty, bądź informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Mały Płock

                                                                                                                                    Józef Dymerski

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Projekt_umowy.docx)Projekt_umowy.docx20 kB
Download this file (zapytanie ofertowe - kostka brukowa.docx)zapytanie ofertowe - kostka brukowa.docx19 kB