Ogłoszenie Wójta Gminy Mały Płock dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości - miejscowość Włodki

                        W Ó J T   G M I N Y   M A Ł Y  P Ł O C K

 

ogłasza  pierwszy nieograniczony  przetarg  ustny  na  sprzedaż nieruchomości

położonych w miejscowości  Włodki  gmina  Mały  Płock.

 

  1. Działka Nr 105   pow.  0,13  ha  położona  Włodki

    Nieruchomość  niezabudowana zapisana  w  rejestrze  gruntów  jako

    K / użytki  kopalne /.

    Działka  nr  105  położona jest  poza strefą  zwartej zabudowy wsi  Włodki

    na  terenach  użytkowanych  rolniczo  w  odległości  500  m  od terenów

    najbliższej  zabudowy  wsi.  Teren działki  porośnięty  trawą  słabej  jakości,

    na  części  działki  występują  nierówności   terenu  spowodowane  pracami

    ziemnymi  związanymi  z  pozyskiwaniem  piasku  z  działki .

    Powierzchnia  ogólna  do sprzedaży  wynosi     -     0,13   ha .

    Cena  nieruchomości  nr  105  wynosi         -               2.100  zł.   

  1. Działka nr 125  o  pow.  0,39  ha  położona  Włodki

    Nieruchomość  niezabudowana  zapisana  w  rejestrze  gruntów jako :

                                       R  V     -      pow.  0,30  ha

                                          R  VI   -      pow.  0,05  ha

                                          Ł  V     -      pow.  0,04  ha

    Powierzchnia  ogólna  do  sprzedaży wynosi   -    0,39  ha

    Działka  nr  125  położona  jest  poza  strefą  zwartej  zabudowy  wsi  Włodki

    na  terenach  użytkowanych  rolniczo  w  odległości 700  m  od  terenów 

    najbliższej  zabudowy  wsi.  Działka jest  użytkowana  rolniczo  głównie  jako

    grunt  rolny .

    Cena  nieruchomości  nr  125  wynosi                 -    8.675  zł.

  1. Nieruchomości nr 105  oraz  125  mają  urządzoną  księgę wieczystą

    Nr LMIL/00025710/1  Sąd  Rejonowy  w  Łomży

  1. Dla w/w nieruchomości  nie  obowiązuje  plan  zagospodarowania 

    przestrzennego  Gminy  Mały Płock .

    Dla  przedmiotowych  nieruchomości  nie  była  wydawana  decyzja  o 

    warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu .

    W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego

    gminy  Mały  Płock  teren  wyżej  opisanych  działek  oznaczono  jako  tereny 

    przeznaczone  na cele  rolne .

  1. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  :

                        Nieruchomość  nr  105      -          2.100  zł.

                Słownie  :  dwa  tysiące sto  złotych

                        Nieruchomość  nr  125      -          8.675  zł.

                 Słownie :  osiem  tysięcy  sześćset  siedemdziesiąt  pięć  złotych .

    Nabywcy  ponoszą  koszty  przygotowania  dokumentacji  do sprzedaży

    w  sumie  350  zł. dla  każdej  z  działek .

  1. Przetarg odbędzie się  w  dniu   30. 03. 2017r.  godz.  1000 w  siedzibie

    Urzędu  Gminy  w  Małym  Płocku  ul. J. Kochanowskiego 15  /  sala

    konferencyjna /.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą

    wadium  w  wysokości  210 zł.  dla działki  105, oraz  870 zł.  dla  działki 

    125  / w  gotówce  / w nieprzekraczalnym   terminie  do dnia 24.03. 2017 r.

    na  konto  Urzędu     Gminy w Małym Płocku  

    Nr  21 8754 0004 0130 0097 2000 0160  w 

    Banku  Spółdzielczym   w     Kolnie  Oddział  Mały  Płock                                                        

    potwierdzenie   wpłaty  należy  okazać  komisji  przetargowej.  

    Za termin  wpływu  wadium  przyjmuje  się wpływ  pieniędzy  na  konto w 

    dniu  24. 03. 20117 r.  

  1. Przetarg zostanie uznany za ważny, jeżeli  chociaż  jeden  z  uczestników

    zaoferuje  co najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej.

  1. Minimalne postąpienie nie może  wynosić  mniej  niż  1 %  ceny 

    wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.

    30  zł. dla  działki  nr  105,  oraz  90  zł. dla  działki  nr  125 .

10.Wpłacone  przez  uczestnika  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny

     nabycia  nieruchomości .  W razie  uchylenia  się  uczestnika , który  przetarg

     wygrał  od  zawarcia  umowy notarialnej, wniesione  przez  niego  wadium

     przepada  na rzecz  Gminy  Mały  Płock.

11.Koszty  sporządzenia  umowy  notarialnej  oraz  założenia  księgi  wieczystej

     ponosi  kupujący.

12.Nieruchomość  sprzedawana jest według  ewidencji  geodezyjnej  bez

     okazania  granic  działki  przez  sprzedającego.

13.Informacje  o w/w nieruchomości  można uzyskać  pod  tel.  86 2791322.

14.Ogłoszenie  o przetargu  zostało  opublikowane  na stronie internetowej –

     w  Biuletynie  Informacji  Publicznej

     http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl , na  stronie  internetowej

     Urzędu  Gminy  Mały  Płock  www.malyplock.pl  oraz  na tablicy 

     ogłoszeń  w  Urzędzie   Gminy  Mały  Płock  i na  tablicy  ogłoszeń  we

     wsi  Włodki .

15.Sprzedający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  przetargu  bez podania

     przyczyn .

 

          Mały  Płock  dnia  21. 02. 2017 r.