Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka

Mały Płock: Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka
Numer ogłoszenia: 142382 - 2016; data zamieszczenia: 07.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145901 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, woj. podlaskie, tel. 086 2791312, faks 086 2791250.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka. Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte w km. 0+000 - 1+632,89 o szerokości 5 m. Zakres robót: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wykonanie nasypów, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe, przepusty i zjazdy i rowy. Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka w km. 0+000 - 1+ 514,70 o szerokości 3,50 m. Zakres robót: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wykonanie nasypów, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe, przepusty i zjazdy i rowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zadania współfinansowana operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1477105,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1182441,89

  • Oferta z najniższą ceną: 1087107,58 / Oferta z najwyższą ceną: 1325106,07

  • Waluta: PLN .