Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

Mały Płock, dnia 02.08.2016

 

 

OGPŚ.341.2.2016                                                    

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), na realizację zadania:

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

 

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty:

Ocenie podlegała 1 niżej wymieniona oferta:

 

1/ Nazwa Wykonawcy:  Project Energy sp. z o.o., Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź

    Cena oferowana  brutto  -  79 950,00 zł                                     

                              

Odrzucono oferty wykonawców: Eltrix Energia Piotr Baraniak oraz Top Energy S.A. W zapytaniu ofertowym pkt. 4 ust 3 zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wskazanie, że w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał:

  • opracowanie co najmniej dwóch audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej,
  • minimum jedną usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku użyteczności publicznej.

Do wykazu wspomnianych usług należało dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie

Oferty wykonawców Eltrix Energia Piotr Baraniak oraz Top Energy S.A. nie spełniły tych wymagań, co skutkuje ich odrzuceniem.

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 3 Firmy Project Energy sp. z o.o., Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź za kwotę  złotych 79 950,00 brutto.

 

Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje.

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                                                   Józef Dymerski