Zapytanie ofertowe - Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

Mały Płock, dnia 22.07.2016 r.

OGPŚ.271.5.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Urząd Gminy w Małym Płocku

Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 721 11 36 734

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej pn. „Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II              i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku”.

Dokumentacja techniczna będzie składać się z następujących dokumentów:

Audyty opracowane dla budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w tym:

 1. Audyt energetyczny budynku;
 2. Audyt instalacji PV;
 3. Audyt oświetlenia.

w zakresie zgodnym z zakresem planowanych robót budowlanych, uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz. U. 2015 poz. 1606))

 1. Program funkcjonalno-użytkowy dla wybranego najbardziej efektywnego rozwiązania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2013 poz. 1129)
 2. 2. Dokumentacja aplikacyjna, opracowana dla zakresu robót uzasadnionego wykonanymi audytami, będzie składać się z następujących dokumentów:
 3. Studium wykonalności lub załącznik finansowy, stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej.

 

 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta cenowa powinna być podana w złotówkach.

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT. Każdy wykonawca może podać jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

 1. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2016 r.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) ich sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na realizację przedmiotu zamówienia,

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

W celu wykazania spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

 • opracowanie co najmniej dwóch audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej,
 • minimum jedną usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz Programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku użyteczności publicznej,

Do wykazu wykonanych usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane należycie przez wykonawcę (protokoły odbioru, referencje, poświadczenia należytego wykonania usługi). Zamawiający dopuszcza wykonanie więcej niż jednej z ww. usług w ramach jednego zlecenia.

4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 1. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena.

 1. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku” w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. J. Kochanowskiego 15, 18– 516 Mały Płock,

 1. lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego
 2. lub przesłać e-mail  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu do Urzędu)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną).

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Mały Płock

                                                                                                                                    Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (ZAPYTANIE_AUDYT_ENERGETYCZNY.docx)ZAPYTANIE_AUDYT_ENERGETYCZNY.docx19 kB