Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2020 – 2021

Mały  Płock ,dnia   09.10.2020 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.7.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2020 – 2021”.

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

„Aran” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie, Spółka komandytowa, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków

207 920,00

Liczba pkt. – 99,56

 

2.

Benzol Sp. z o.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

207 000,00

Liczba pkt. - 100

 

3.

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa EURODOREX B.K. Czechowscy, D.A. Zglec Spółka Jawna, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 07-200 Wyszków

209 760,00

Liczba pkt. – 98,68

 

4.

P.T.H.U PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża

213 440,00

Liczba pkt. – 96,98

 

 

 a) zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

Benzol Sp. z o.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 

 

Kierownik zamawiającego

Józef Dymerski

Wójt Gminy