Informacja z otwarcia ofert - Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2020 – 2021

Mały Płock, 16.09.2020 r.

OGPŚ.271.10.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2020 – 2021”.

Otwarcie ofert: 16.09.2020 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 193 568,00 zł. netto

 

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

„Aran” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie, Spółka komandytowa, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków

207 920,00

Określony w siwz do 30.04.2021 r.

-

30 dni

2

Benzol Sp. zo.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

207 000,00

Określony w siwz do 30.04.2021 r.

 

-

30 dni

3

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa B.K. Czechowscy, D.A. Zglec Spółka Jawna, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 07-200 Wyszków

209 760,00

Określony w siwz do 30.04.2021 r.

 

-

30 dni

4

P.T.H.U PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża

213 440,00

Określony w siwz do 30.04.2021 r.

-

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 7 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy