Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich

Mały  Płock ,dnia 20.07.2020 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Część 1 Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych lub p.z.p., ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”.

  1. Zamawiający stosownie do art. 92 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
  2. Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Łączna punktacja oferty

Miejsce w rankingu ofert

1.

Rosmosis-Wawrzyniak Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Perzyce 46, 63-760 Zduny

-

Oferta odrzucona

2.

H2Optim sp. z o.o. sp.k.

ul. Poznańska 40, 62-081 Przeźmierowo

-

Oferta odrzucona

3.

Instalcompact Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

-

Oferta odrzucona

4.

„FUNAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

-

Oferta odrzucona

5.

Firma Bartosz Sp. J. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

Liczba pkt. w kryterium cena: 53,52

Liczba pkt. w kryterium dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 10

Liczba pkt. w kryterium okres dodatkowej gwarancji i rękojmi: 30

Razem: 93,52

1

6.

Konsorcjum Firm:

Newater Sp. z o.o Sp.k., ul. Oboźna 47, 52-244 Wrocław – Lider konsorcjum

Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD mgr inż. Sebastian Wdowiak, ul. A. Mickiewicza 6c, 59-330 Ścinawa – Partner konsorcjum

-

Oferta odrzucona

7.

Sanprod Sp. z o.o. ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka

-

Oferta odrzucona

8.

AQUA-SOFT S.C. K. Łukaszewicz, E. Łukaszewicz, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

-

Oferta odrzucona

9.

IN-KOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 2, 18-500 Kolno

-

Oferta odrzucona

10.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 52,14

Liczba pkt. w kryterium dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 10

Liczba pkt. w kryterium okres dodatkowej gwarancji i rękojmi: 30

Razem: 92,14

2

 

  1. zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

              Firma Bartosz Sp. J. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

  1. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

 

Kierownik zamawiającego

Józef Dymerski

Wójt Gminy