Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 Wykonanie robót budowlanych związanych ze stworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach

Mały  Płock ,dnia 16.07.2020 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.8.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Część 2 Wykonanie robót budowlanych związanych ze stworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych lub p.z.p., ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kątach (zadanie 1) i stworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach (zadanie 2)”.

  1. Zamawiający stosownie do art. 92 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
  2. Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Łączna punktacja oferty

Miejsce w rankingu ofert

1.

BUD-MAR Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Kozłowski, ul. Szeroka 11, 18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 49,88

Liczba pkt. w kryterium dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 10

Liczba pkt. w kryterium okres dodatkowej gwarancji i rękojmi: 30

Razem: 89,88

2

2.

Zakład Remontowo-Budowlany mgr. Sylwester Zawadzki, ul. Kardynała Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 31

Liczba pkt. w kryterium dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 10

Liczba pkt. w kryterium okres dodatkowej gwarancji i rękojmi: 30

Razem: 71

5

3.

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3 Maja 2a/55, 18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 50,28

Liczba pkt. w kryterium dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 10

Liczba pkt. w kryterium okres dodatkowej gwarancji i rękojmi: 15

Razem: 75,28

3

4.

PHU Kuligowski Krzysztof, ul. Boczna 1, 18-400 Konarzyce

Liczba pkt. w kryterium cena: 32,71

Liczba pkt. w kryterium dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 10

Liczba pkt. w kryterium okres dodatkowej gwarancji i rękojmi: 30

Razem: 72,71

4

5.

Konsorcjum firm:

Grinvest Damian Zembrzuski                                ul. Sikorskiego 8, 18-400 Łomża,

Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski,                   ul. Senatorska 7/3, 18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 10

Liczba pkt. w kryterium okres dodatkowej gwarancji i rękojmi: 30

Razem: 100

1

 

 

  1. zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

Konsorcjum firm: Grinvest Damian Zembrzuski ul. Sikorskiego 8, 18-400 Łomża, Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski, ul. Senatorska 7/3, 18-400 Łomża.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

  1. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

 

Kierownik zamawiającego

Józef Dymerski

Wójt Gminy