Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kątach (zadanie 1) i stworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach (zadanie 2)

Mały Płock, 16.06.2020 r.

OGPŚ.271.8.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kątach (zadanie 1) i stworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach (zadanie 2)”.

 

Otwarcie ofert: 16.06.2020 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 301 257,00 zł.

W tym zadanie nr 1 – 181 897,00 zł., zadanie nr 2 – 119 360,00 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Część zamówienia

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

 

BUD-MAR Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Kozłowski, ul. Szeroka 11, 18-400 Łomża

1

286 862,06

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

186 502,61

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

Zakład Remontowo-Budowlany mgr. Sylwester Zawadzki, ul. Kardynała Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża

1

423 120,00

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

299 997,00

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

3

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3 Maja 2a/55, 18-400 Łomża

1

268 228,04

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

72 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

185 028,96

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

72 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

4

PHU Kuligowski Krzysztof, ul. Boczna 1, 18-400 Konarzyce

1

425 580,00

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

284 376,00

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

5

Konsorcjum firm:

Grinvest Damian Zembrzuski ul. Sikorskiego 8, 18-400 Łomża,

Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski, ul. Senatorska 7/3, 18-400 Łomża

1

296 293,80

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

155 044,15

31.12.2020

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 19.06.2020 roku (piątek) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 3 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

Wójt Gminy

(-)  Józef Dymerski