Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego

  Mały Płock, dnia 28.05.2020 r.

Znak sprawy: OGPŚ.271.7.2020

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

                                                            

                                             

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 • Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

 

Dla zadania 1 i 2

CPV 30213300 – 8 Komputery przenośne

CPV 48620000-0 Systemy operacyjne

 

Przedmiotem zamówienia będzie:

 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w zakresie następujących zadań:

 

Zadanie 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych:

 • 21 laptopów z oprogramowaniem (system operacyjny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia.

 

Nie dopuszcza się dostawy sprzętu odnowionego i poleasingowego.

 

Zamówienie jest współfinansowane ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do bezpiecznego internetu”, działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Zadanie 2 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych:

 • 11 laptopów z oprogramowaniem (system operacyjny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia.

 

Nie dopuszcza się dostawy sprzętu odnowionego i poleasingowego.

 

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z darowizny przekazanej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.

 

1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia.

 

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie zamawiającego  -  Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego   pok.  nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Przemysław Wesołowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w sprawach technicznych.

Radosław Borawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w sprawach procedury udzielenie zamówienia.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Dla Zadania nr 1 i 2

 

 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

Dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3)   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

 

 1.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2

 

5.1 Ustala się następujące kryterium oceny

 1. Łączna cena oferty brutto.

 

 • Wskazane kryteria oceny ofert mają następujące wagi:

 

Lp.

Kryterium

Waga kryterium Maksymalna liczba punktów

 

1.

Cena oferty brutto (,,C")

100 %

100 pkt.

 

5.3 Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższych wzorów:

Oferowana cena łączna (,,C'')- znaczenie kryterium: 100 %, oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100 pkt

 

                                  cena najniższa

Liczba punktów=------------------------------------- x 100 pkt.

                             Cena badanej oferty

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 • Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 • Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do zaproszenia wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczątką imienną) przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału.
 • Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.
 • Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów niniejszego zaproszenia. Złożone przez wykonawców załączniki do oferty muszą być zgodne w treści z dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.
 • Zakres usług, który jest podstawą określenia ceny, musi być zgodny z zakresami obowiązków wynikających z niniejszego zaproszenia i umowy.
 • Zamawiający zaleca, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia.
 • Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnione do podpisania oferty wraz z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 • Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 • Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1.
 • Dokumenty składające się na ofertę:
 • wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę(y) formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 • Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
 • Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert oraz ewentualnymi modyfikacjami i Zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 • Oferty należy  składać  w  siedzibie  Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, sekretariat,  osobiście, pocztą lub za pośrednictwem posłańca do dnia 05.06.2020 r. do godz. 1400

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przez upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”.

 

 • Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zawierająca:   nazwę   (firmę),   siedzibę   i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana     w jednej z form: na stronie internetowej www.malyplock.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa – Załącznik nr 1.
 2. Projekt umowy – Załącznik nr 2.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. – Załącznik nr 4.
 5. Specyfikacja laptopów dla zadania nr 1 – Załącznik nr 5.
 6. Specyfikacja laptopów dl zadania nr 2 – Załącznik nr 6.