Zaproszenie do składania ofert - Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na te

  Mały Płock, dnia 27.05.2020 r.

Znak sprawy: OGPŚ.271.5.2020

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

                                                            

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

„Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”.

 

Zadanie 1 Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich

Projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych został określony w dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie Zamawiającego: www.malyplock.pl w zakładce „Przetargi”                                                         - https://www.malyplock.pl/index.php/przetargi/1025-ogloszenie-o-zamowieniu-rozbudowa-i-przebudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-rogienicach-wielkich-oraz-rozbudowa-sieci-kanalizacyjnej-na-terenie-gminy-maly-plock .

 

Zadanie 2 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock

Projekt będzie realizowany w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zaproszenia. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych został określony w dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie Zamawiającego: www.malyplock.pl w zakładce „Przetargi”                                                         - https://www.malyplock.pl/index.php/przetargi/1025-ogloszenie-o-zamowieniu-rozbudowa-i-przebudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-rogienicach-wielkich-oraz-rozbudowa-sieci-kanalizacyjnej-na-terenie-gminy-maly-plock .

 

 Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii.

 

Dla zadania 1 i 2

CPV 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

CPV 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

 

Przedmiotem zamówienia będzie:

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  w zakresie następujących zadań:

 

Zadanie 1

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich.

 

 • Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:
 1. Branży Sanitarnej - (koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego);
 2. Branży Ogólnobudowlanej;
 3. Branży Elektrycznej;

 

 • Główny zakres czynności inspektorów nadzoru:

Do obowiązków inspektorów nadzoru będzie należeć pełny zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. u z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), a w szczególności:

 1. nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami
 2. nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji,
 3. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
 4. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
 5. bieżące informowanie zamawiającego o przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego,
 6. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie robót budowlanych.
 7. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych.
 8. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 9. wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do inwestora (składanie propozycji ulepszających zaproponowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania  zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
 10. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań, wstrzymanie dalszych robót budowlanych    w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub przepisami prawa,
 11. wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
 12. prowadzenie narad roboczych (w razie konieczności),
 13. przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji zadania inwestycyjnego,
 14. przygotowanie materiałów do rozliczenia końcowego inwestycji,
 15. przekazanie użytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania,
 16. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i sądami w sprawach wynikających z realizacji inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictw,
 17. przyjęcie od wykonawcy robót skompletowanej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,
 18. uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, przeglądach gwarancyjnych oraz kontrolach przeprowadzanych na inwestycji.

 

Zadanie 2

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock

 

 • Zapewnienie inspektora budowlanego:
 1. Branży Sanitarnej ;

 

 • Do obowiązków inspektora nadzoru będzie należeć pełny zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. u z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),  a w szczególności:
 • Etap prac projektowych:
  1. Weryfikacja rozwiązań technicznych w dokumentacji dostarczonej przez Generalnego Wykonawcę;
  2. udział w komisji przyjmującej dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiar robót oraz wszelkie decyzje, uzgodnienia i pozwolenia i sprawdzenie ww. dokumentacji w terminie 5 dni od dnia ich przedłożenia Wykonawcy i przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o przedmiotowej dokumentacji w ww. terminie.
 • Etap realizacyjny:
 1. nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami
 2. nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji,
 3. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
 4. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym  i rachunkowym,
 5. bieżące informowanie zamawiającego o przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego,
 6. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie robót budowlanych.
 7. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych.
 8. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 9. wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych         w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do inwestora (składanie propozycji ulepszających zaproponowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania  zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
 10. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań, wstrzymanie dalszych robót budowlanych    w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub przepisami prawa,
 11. wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
 12. prowadzenie narad roboczych (w razie konieczności),
 13. przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji zadania inwestycyjnego,
 14. przygotowanie materiałów do rozliczenia końcowego inwestycji,
 15. przekazanie użytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania,
 16. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i sądami w sprawach wynikających z realizacji inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictw,
 17. przyjęcie od wykonawcy robót skompletowanej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,

 

 • Etap prób i rozruchów w tym:
  1. Weryfikacja możliwości przystąpienia do odbiorów częściowych i końcowych;
  2. Udział w odbiorach końcowych;

 

 • Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym:
  1. Weryfikacja poprawności wykonania przez Generalnego Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,;
  2. Weryfikacja uzyskania wskaźników rezultatu zdefiniowanych w umowie dotacyjnej;
  3. Udział w odbiorach końcowych z Generalnym Wykonawcą, udział w odbiorze pogwarancyjnym, przeglądach gwarancyjnych oraz kontrolach przeprowadzanych na inwestycji.

 

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie zamawiającego  -  Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego   pok.  nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Radosław Borawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Dla Zadania nr 1 i 2

 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do zakończenia robót i odbioru końcowego, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i całkowitego rozliczenia robót budowlanych objętych nadzorem, w terminach do:
 • dla zadania nr 1 do 30.08.2021 r.
 • dla zadania nr 2 do 30.08.2022 r.
 • W przypadku zmiany/wydłużenia terminu realizacji zadań inwestycyjnych – termin wskazany w ust. 1 ulegnie zmianie/wydłużeniu, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie złożone w ofercie.
 • Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, będącej załącznikiem do zapytania.

                          

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Dla Zadania nr 1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
 • Inspektor nadzoru branży sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych.
 • Inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży ogólnobudowlanej.
 • Inspektor nadzoru branży elektrycznej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży elektrycznej.

 

W celu weryfikacji zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Dla Zadania nr 2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
 • Inspektor nadzoru branży sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych.

 

W celu weryfikacji zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacą o podstawie do dysponowania tymi osobami.

        

UWAGA

 1. W przypadku wykonawców zagranicznych, ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

 

 1.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2

 

5.1 Ustala się następujące kryterium oceny

 1. Łączna cena oferty brutto.

 

 • Wskazane kryteria oceny ofert mają następujące wagi:

 

Lp.

Kryterium

Waga kryterium Maksymalna liczba punktów

 

1.

Cena oferty brutto (,,C")

100 %

100 pkt.

 

5.3 Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższych wzorów:

Oferowana cena łączna (,,C'')- znaczenie kryterium: 100 %, oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100 pkt

 

cena najniższa

Liczba punktów=------------------------------------- x 100 pkt.

Cena badanej oferty

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 • Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 • Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do zaproszenia wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczątką imienną) przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału.
 • Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.
 • Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów niniejszego zaproszenia. Złożone przez wykonawców załączniki do oferty muszą być zgodne w treści z dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.
 • Zakres usług, który jest podstawą określenia ceny, musi być zgodny z zakresami obowiązków wynikających z niniejszego zaproszenia i umowy.
 • Zamawiający zaleca, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia.
 • Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnione do podpisania oferty wraz z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 • Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 • Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1.
 • Dokumenty składające się na ofertę:
 • wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę(y) formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 • Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zaproszenia.
 • Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
 • Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert oraz ewentualnymi modyfikacjami i Zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 • Oferty należy  składać  w  siedzibie  Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, sekretariat,  osobiście, pocztą lub za pośrednictwem posłańca do dnia 05.06.2020 r. do godz. 1200

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przez upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia: „Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”*.

(* Niepotrzebne skreślić)

 

 • Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zawierająca:   nazwę   (firmę),   siedzibę   i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana   w jednej z form: na stronie internetowej www.malyplock.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa – Załącznik nr 1
 2. Projekt umowy dla części 1 zamówienia – Załącznik nr 2a
 3. Projekt umowy dla części 2 zamówienia – Załącznik nr 2b
 4. Wykaz osób – Załącznik nr 3
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 4
 6. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. – Załącznik nr 5.
 7. Dokumentacja projektowa – Stacja Uzdatniania Wody.
 8. Program funkcjonalno – użytkowy: rozbudowa sieci kanalizacyjnej.