Kategoria: Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Liczba podkategorii: 1
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
Podkategorii:
Plików: 2

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Małym Płocku

 1. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2018.1405)
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t. j. Dz.U.2018.2096
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2018.1044 )

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Osoby fizyczne, osoby prawne

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia – 17 zł;

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać  w Kasie Urzędu Gminy

Termin załatwiania sprawy:

Poświadczenie oświadczenia rolnika jest wydane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Wniosek Strony o poświadczenie faktu osobistego prowadzenia gospodarstwa  (wniosek powinien zawierać: Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: imię, nazwisko/nazwa i adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu - treść żądania wraz z wykazaniem interesu prawnego czytelny podpis)
 2. Oświadczenie rolnika podpisane w obecności pracownika urzędu
 3. Kserokopie posiadanych umów dzierżawy lub innego tytułu prawnego stwierdzającego prawo do dysponowania gruntem,
 4. Kserokopie decyzji o wymiarze podatku rolnego
 5. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika;
 6. Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy

Od odmowy wydania poświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2 ,18-400 Łomża za pośrednictwem Wójta Gminy Mały Płock, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania postanowienia o odmowie poświadczenia.

Druk do pobrania

 • wzór wniosku
 • wzór oświadczenia