Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁYM PŁOCKU

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Głównego Księgowego

 
1.Nazwa i adres jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku,

 1. Ogrodowa1, 18-516 Mały Płock

 

2.Określenie stanowiska: - główny księgowy

                                         - umowa o pracę  – 1/2 etatu

                                         - zatrudnienie od 1 marca 2019 roku

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62):

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, potwierdzone dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków
  - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę  ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią  praktykę w księgowości,
  - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. w Dz.U. z 2017 r., poz.1311, 2110).
 6. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i  usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność  ich stosowania.
 7. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku lub na stanowisku samodzielnej księgowej,
 2. znajomość prawa z zakresu finansów, rachunkowości, ZUS-u i podatków,
 3. znajomość klasyfikacji budżetowej, zasad księgowości,
 4. obsługa komputera i znajomość programu Symfonia,QNet.
 5. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
 2. miejsce pracy –Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku-parter
 3. pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 4. bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy,
 5. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
 6. praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku,
 7. praca na przedmiotowym na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 8. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 ustawy w pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. styczeń 2019 r.)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego:

 1. prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Zakładu,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Zakładu,
 4. rozliczenie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatku ,list płac
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację  ,
 6. przygotowywanie projektów planu finansowego Zakładu,
 7. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 9. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 10. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,
 11. prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 12. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 13. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania  składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
 14. rozliczanie środków przydzielonych z budżetu Gminy,
 15. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 16. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych
 17. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 18. nadzorowanie ściągalności należności Zakładu w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 19. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

8. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 2. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

9. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Dokumenty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku ul. Ogrodowa 1 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 luty 2019 r. (do godz. 12:00). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie naboru”
 3. Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
 4. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez kandydata.
 5. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną dołączone do protokołu naboru.
 7. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. .
 8. Kierownik Zakładu dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
 9.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Mały Płock.
 10.  Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1, 18-516 Mały Płock
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest IOD. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1, ustawy o finansach publicznych6 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płock będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

6 Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn zm.)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody, oraz okres archiwizacji wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.  

 

 Kierownik Zakładu

  Wiesława Pasławska

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Kwestionariusz_kandydata.doc)Kwestionariusz kandydata31 kB